Patentlar

Patentlar

  • Kengaytirilgan Temp. EO Q-Switch-1
  • Kengaytirilgan Temp. EO Q-Switch-2
  • Kengaytirilgan Temp. EO Q-Switch-3
  • Mikrostress EO Q-Switch-1
  • Mricrostress EO Q-Switch-2